TİRAD YAZILIM SAĞLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU
A. Genel Açıklamalar6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Başvuru Sahibi) KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak başvuruların yazılı (ıslak imzalı) olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurul (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle (Başvuru sahibine ait kayıtlı elektronik posta “KEP” adresi ile, güvenli elektronik imza ile, mobil imza ile, ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla) tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu minvalde yazılı olarak şirketimize yapılacak başvurularda işbu formun çıktısı alınarak; Başvuru Sahibi’nin şahsen, yazılı ve ıslak imzalı başvurusu ile veya Noter vasıtasıyla, tarafımıza başvuru yapılabilecektir. Başvuru Sahibi yine bu formu veya bu formda kendisinden istenen zorunlu bilgileri içeren, kendisinin hazırladığı, bir formu dijital ortamda
  • a) Kendisine ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden
  • b) Güvenli elektronik imza ile imzalayarak
  • c) Mobil imza ile imzalayarak
  • d)Kendisi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi üzerinden
  • e)TİRAD Yazılım Sağlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin internet sitesinde bulunan başvuru uygulaması aracılığıyla tarafımıza ileterek başvuru yapabilecektir. Bu formun dijital bir örneği [www.tirad.com.tr] web adresinde bulunmaktadır.
Aşağıdaki tabloda yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler yer almaktadır.
Başvuru Yöntemi İstenen Evrak Başvuru Adresi Başvuru Açıklaması

Şahsen Yazılı Başvuru (Kendisi) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi [Muradiye Mah. Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü Küme Evler Tekno Kent No: 22 Yunusemre/ Manisa] Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

Şahsen Başvuru (Yetkili) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname veya başvuru sahibinin velisi olduğunu gösterir resmî belge [Muradiye Mah. Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü Küme Evler Tekno Kent No: 22 Yunusemre/ Manisa]Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

Noter Kanalıyla Tebligat Hürriyet Mah. Atatürk Cad. Şehit Ali Yılmaz Sok. No.1 Güneşli, Bağcılar / İSTANBULZarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

Başvuru sahibine ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden gönderilecek e-posta ile (Veri sorumlusu şirketin KEP uzantılı mail adresine) [datasurgery@hs01.kep.tr] KEP uzantılı e-posta adresiE-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmış bir dijital dokümanı e-posta ile göndererek[info@tirad.com.tr] bir e-posta adresiE-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

Mobil imza ile imzalanmış bir dijital dokümanı e-posta ile göndererek[info@tirad.com.tr] şirketin kurumsal bir e-posta adresi E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

Başvuru sahibi kişi tarafından [Tirad Yazılım Sağlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi] şirketine daha önce bildirilen ve [Tirad Yazılım Sağlık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi] şirketinin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle[info@tirad.com.tr] şirketin kurumsal bir e-posta adresi E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

Tirad Yazılım Sağlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi internet sitesinde bulunan başvuru formu aracılığıyla[info@tirad.com.tr] şirketin kurumsal bir e-posta adresi

Ayrıca Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı şirketimizce duyurulacaktır.Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız ilgili KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.